Oasis Pattanakarn เป็นศูนย์การค้าในรูปแบบ Open mall เป็นโครงการที่นำเสนอสิ่งดีๆให้แก่ชุมชนโดยมุ่งเน้นให้มีความสวยงามดูดีเพื่อสร้างทัศนียภาพและบรรยากาศที่ดีให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของลูกค้าและคนในชมุชนให้รู้สึกถึงความอบอุ่นเป็นกันเองกับบรรยากาศ 

Welcome to OAsis Pattanakarn 53